Portier, Van de Kerkhof & Skanderova Advocaten

Dit kantoor kan bogen op meer dan 30 jaar praktijkervaring en is met name gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht, strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht. Daarnaast wordt een incassopraktijk gedreven.

Op het rechtsgebied personen- en familierecht wordt u gericht bijgestaan indien u wilt scheiden van uw echtgeno(o)t(e) of wanneer u de samenleving met uw partner wilt verbreken.
Ook met betrekking tot (kinder-)alimentatiekwesties en omgangsregelingen wordt doeltreffend opgetreden.
Daarnaast houdt ons kantoor zich bezig met ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Bent u, of is een van uw familieleden of naasten gedagvaard, of anderszins betrokken in een strafrechtelijke procedure, dan is snelle en adequate communicatie met alle belanghebbenden van groot belang. Binnen dit kantoor wordt direct in actie gekomen voor de verdachte en waar nodig, steun geboden aan familieleden en naasten.
Het strafrecht omvat tevens zaken betreffende uitlevering en overlevering en zaken betreffende strafoverdracht op basis van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) of de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). Ook kunt u bij ons kantoor terecht voor rechtsbijstand ter zake een gratieverzoek.

In het vreemdelingen- en asielrecht wordt adequate hulp geboden bij het aanvragen van een verblijfsvergunning (regulier of asiel) voor bepaalde of onbepaalde tijd, alsook bij Toegang- en Verblijfprocedures (TEV) betreffende bijvoorbeeld familie en gezin, studie, arbeid in loondienst of als zelfstandige.
Ook bij weigering of intrekking van een verblijfsvergunning en / of ongewenstverklaring, dan wel bij het uitvaardigen van een terugkeerbesluit (met inreisverbod), wordt deskundige bijstand verleend, hetgeen ook geldt voor (vreemdelingen)bewaringszaken en zaken betreffende naturalisatie.

Om verschillende redenen kan betaling van uw factuur uitblijven. Hierbij valt te denken aan betalingsonmacht, betalingsonwil, een dreigend faillissement of ontevredenheid. Debiteuren kunnen een aanzienlijke schadepost veroorzaken voor u als particulier of ondernemer. Indien betaling van uw vordering, ondanks een of meerdere verzoeken daartoe, uitblijft, kan ons kantoor een incassoprocedure voor u opstarten.

Overige rechtsgebieden die worden bediend zijn onder andere arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht.

Het centraal gelegen kantoor (op circa 5 minuten loopafstand van het centraal station te Eindhoven) kenmerkt zich door de laagdrempeligheid, waarbij het belang van de rechtzoekende vooropstaat, of dit nu een natuurlijke persoon betreft of een MKB-er, dan wel ZZP-er.
Uw belangen kunnen, ongeacht op welk rechtsgebied bijstand wordt verleend, worden behartigd op betalende basis, dan wel op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging). Of u voor laatstgenoemde variant in aanmerking komt is onder andere afhankelijk van uw
(gezins-)inkomen in het desbetreffende peiljaar.

Advocaten


mr L.F. Portier

mr P.J.J. van de Kerkhof

mw mr C.Z.A.M. Skanderova

Rechtshulp Eindhoven | Strafrecht advocaat Eindhoven | Arbeidsrecht Tilburg